Uiteraard doen wij er alles aan om een adequate voorziening te kunnen leveren. Onderstaande voorwaarden houden wij aan om dit te kunnen doen.

Algemene voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid

 

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle door Atelier D’Orthopedie B.V. ten behoeve van de Cliënt opgestelde Zorgplannen, Orderformulieren en/of Bruikleenovereenkomsten die een Cliënt met Atelier D’Orthopedie B.V. is overeengekomen.
 • Atelier D’Orthopedie B.V stelt de Voorwaarden aan de Cliënt ter hand bij de totstandkoming van de Overeenkomst. De Cliënt bevestigt door ondertekening van het Orderformulier dat hij de Voorwaarden bij de totstandkoming van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 • In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Voorwaarden. Afwijkingen en aanvullingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

 

 • Atelier D’Orthopedie B.V. stelt op basis van door de Cliënt verstrekte gegevens een Zorgplan en het daaruit voortvloeiende Orderformulier op.
 • Het Zorgplan en het Orderformulier worden opgesteld op basis van gegevens die door de Cliënt en de Verwijzer aan Atelier D’Orthopedie B.V. worden verstrekt. De Cliënt verplicht zich dan ook om alle relevante informatie (in het bijzonder de Medische Indicatie/ Verwijsbrief) bij het opstellen van het Zorgplan en het Orderformulier aan Atelier D’Orthopedie B.V. te verstrekken teneinde Atelier D’Orthopedie B.V. in de gelegenheid te stellen om een 1 deugdelijk en volledig Zorgplan en Orderformulier te kunnen opstellen. Atelier D’Orthopedie B.V. kan alleen dan aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voldoen, alsmede de kosten gepaard met de geleverde zorg vergoed krijgen van de verzekeraar van de Cliënt.

 

 1. Levering en levertijd

 

 • Tenzij anders is overeengekomen, worden Producten aan de Cliënt geleverd in het filiaal of één van de behandellocaties van Atelier D’Orthopedie B.V. . Bij levering van de Producten ondertekent de Cliënt de Afleverbon voor ontvangst van de Producten.
 • Atelier D’Orthopedie B.V. biedt geen vervoer van de Producten naar Cliënt aan. Indien de Cliënt verzoekt om de af te leveren Producten te vervoeren of te doen vervoeren naar een door hem opgegeven adres dan kunnen vervoerskosten in rekening worden gebracht aan Cliënt en worden deze Producten vervoerd voor rekening en risico van de Cliënt. De Producten gelden in dat geval als afgeleverd op het moment dat deze door Atelier D’Orthopedie B.V. voor vervoer worden aangeboden.
 • Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden behoudt Atelier D’Orthopedie B.V. zich het eigendom van de te leveren en/of geleverde Producten voor, tot het moment waarop de Cliënt en de zorgverzekeraar van Cliënt aan al hun verplichtingen jegens Atelier D’Orthopedie B.V. hebben voldaan.
 • Atelier D’Orthopedie B.V. verricht maatwerk. De levertijd van het Product is afhankelijk van het te leveren Product en de tijd die gemoeid is met de vervaardiging daarvan.
 • Na het sluiten van de Overeenkomst wordt het Product direct geleverd (in geval van confectie artikel dat op voorraad ligt) of wordt een vervolgafspraak gemaakt met de Cliënt om het Product te passen. Aan de hand daarvan worden eventuele modificaties doorgevoerd, waarna levering van het Product in overleg met de Cliënt zal plaatsvinden.
 • Atelier D’Orthopedie B.V. verplicht zich ertoe het Product binnen redelijke termijn te leveren.
 • Indien de betalende instantie, de zorgverzekering, Cliënt, werkgever of instelling zal na toestemming als mede meting confectie artikelen direct als binnen 14 dagen geleverd worden. Maatwerk producten zullen zo snel mogelijk als uiterlijk binnen 42 dagen geleverd worden.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Atelier D’Orthopedie B.V. zal haar verplichtingen met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.
 • De Cliënt is aansprakelijk voor de schade die Atelier D’Orthopedie B.V. lijdt indien deze schade het gevolg is van de door de Cliënt aan Atelier D’Orthopedie B.V. beschikbaar gestelde informatie, die onjuist blijkt te zijn.
 • De Cliënt verplicht zich om alle relevante informatie (in het bijzonder de Medische Indicatie/ Verwijsbrief) bij het opstellen van het Zorgplan en het Orderformulier aan Atelier D’Orthopedie B.V. te verstrekken. Atelier D’Orthopedie B.V. kan alleen dan aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voldoen, alsmede de kosten gepaard met de geleverde zorg vergoed krijgen van de verzekeraar van de Cliënt. Dit betekent dat Client aansprakelijk is voor de gemaakte kosten, indien Atelier D’Orthopedie B.V. geen vergoeding via de zorgverzekeraar ontvangt, vanwege het niet beschikken over deze informatie.
 • Atelier D’Orthopedie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen aan door Atelier D’Orthopedie B.V. geleverde Producten, in welke vorm dan ook, die door de Cliënt zelf of door derden zijn verricht of aangebracht.
 • Atelier D’Orthopedie B.V. is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst die hun oorzaak hebben in gedragingen en/of handelingen van de Cliënt, waaronder maar niet beperkt tot fouten of tekortkomingen in de door Cliënt verstrekte informatie.
 • De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van Atelier D’Orthopedie B.V. voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

 

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming en geheimhouding

 

 • Atelier D’Orthopedie B.V. zal alle informatie betreffende de Cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover Atelier D’Orthopedie B.V. ingevolge een wettelijk voorschrift, of vereiste van de zorgverzekeraar, hiertoe verplicht is.
 • Atelier D’Orthopedie B.V. kan de informatie over de Cliënt die benodigd is voor het uitoefenen van haar werkzaamheden opnemen in een klantenbestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Atelier D’Orthopedie B.V. kunnen nakomen van de Overeenkomst die zij met de Cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging.
 • Atelier D’Orthopedie B.V. zal in dat kader de verplichtingen die op haar rusten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht nemen, wat inhoudt dat Atelier D’Orthopedie B.V. de gegevens van de Cliënt juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend gelet op de gestelde doeleinden zal behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan in het kader van de weergegeven werkzaamheden.
 • De Client kan gebruik maken van de rechten op inzage, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid van gegevens. Ook kan gedeeltelijke vernietiging van gegevens toegestaan worden wanneer het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is en op grond van de Wet Langdurige Zorg niet bewaard moet blijven.

 

 1. Toepasselijk recht

 

 • Op de Overeenkomst tussen Atelier D’Orthopedie B.V. en Cliënt en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.